โรงเรียนมหาราช ๒

หมู่ที่ 6 บ้านมหาราช ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-366762

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนมหาราช ๒

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
2
0
2
1
อนุบาล 3
1
4
5
1
รวม อนุบาล
3
4
7
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
12
8
20
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
5
3
8
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
8
5
13
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
6
9
15
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
9
0
9
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
6
6
12
1
รวมประถม
46
31
77
6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
13
10
23
1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
8
6
14
1
มัธยมศึกษาปีที่ 3
8
7
15
1
รวมมัธยมต้น
29
23
52
3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
58
136
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564