โรงเรียนมหาราช ๒

หมู่ที่ 6 บ้านมหาราช ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-366762

โลก การทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาภาพวิทยาศาสตร์ของโลก

โลก การตระหนักรู้เชิงปรัชญาเกี่ยวกับสาระสำคัญ และความหมายของภาพทางวิทยาศาสตร์ของ โลก ในฐานะพื้นฐานพื้นฐานสำหรับกิจกรรมการวิจัย และการสร้างโครงสร้างของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เป็นการสรุปปัญหาที่สำคัญที่สุดของปรัชญาวิทยาศาสตร์ โครงสร้างทั่วไปของกฎการทำงาน และการพัฒนาตนเองของวิทยาศาสตร์ในฐานะระบบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมทางปัญญา พื้นฐานของระบบนวัตกรรมของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ในสังคม

ความจริงก็คือหน้าที่ของภาพทางวิทยาศาสตร์ ของโลกในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของโลกนั้นมีมากมายนี่เป็นเพียงภาพหลัก ภาพทางวิทยาศาสตร์ของโลกในฐานะ การศึกษาเกี่ยวกับการดำรงอยู่ เป็นรูปแบบการจัดระบบความรู้เป็นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โปรแกรมเอกสาร ภาพทางวิทยาศาสตร์ของโลกเป็นระบบย่อยที่สำคัญของอภิปรัชญา นั่นคือการตัดสินเชิงปรัชญาทั่วไปเกี่ยวกับโลก และการพัฒนาตนเอง

ในปัจจุบันได้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญ ของรากฐานทางปรัชญาของวิทยาศาสตร์ ภาพทางวิทยาศาสตร์ของโลก คือ ชุดของแนวคิดและแนวคิดทั่วไปของปรัชญาวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับกฎพื้นฐานของโครงสร้าง และการพัฒนาความเป็นจริงตามวัตถุประสงค์ของโลก การวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนของความรู้สะสมทั้งหมดเกี่ยวกับการพัฒนา เกี่ยวกับธรรมชาติธรรมชาติ เกี่ยวกับสังคมและมนุษย์ในยุคประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน และบทบาทหน้าที่ของพวกเขา

ซึ่งนำไปสู่ข้อสรุปว่างานที่สำคัญที่สุดของปรัชญาวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ คือ การทำความเข้าใจต้นฉบับ ความสัมพันธ์ที่ดำรงอยู่ของมนุษย์กับโลกนี้ ภารกิจนี้ยังต้องสร้างมุมมองแบบองค์รวมเกี่ยวกับโลก ในอัตราส่วนขององค์ประกอบและการสำแดงทั้งหมด นี่คือการแสดงที่กำหนดโดยแนวคิดของภาพทางวิทยาศาสตร์ของโลก การศึกษาเกี่ยวกับการดำรงอยู่มีบทบาทสำคัญ ในการก่อตัวของแนวคิดนี้ หลักปรัชญาของการเป็นอยู่ซึ่งภาพของโลกถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐาน

หลักการทั่วไปของความรู้ความเข้าใจ และคำอธิบายของจักรวาลที่พัฒนาขึ้นในระบบวิทยาศาสตร์ และปรัชญาที่เฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม ความเข้าใจเกี่ยวกับภววิทยาสมัยใหม่ เช่น อภิปรัชญา เป็นเรื่องยากมากเนื่องจากการตีความที่คลุมเครือ บ่อยครั้งทั้งนักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์ มองว่ามันเป็นวินัยทางปรัชญาที่พัฒนาอย่างอิสระ และเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ ซึ่งเป็นส่วนพื้นฐานของอภิปรัชญา ซึ่งเป็นการศึกษาโครงสร้างและหน้าที่พื้นฐานที่สุด

โลก

การเป็นการใช้การตีความทั่วไปนี้ เรายังสามารถกำหนดการศึกษาเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของวิทยาศาสตร์ ได้อีกด้วยเป็นทิศทางพิเศษของความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ สำรวจแก่นแท้และความหมาย ในโครงสร้างของแนวคิดและแนวคิดเกี่ยวกับโลก แต่เหนือสิ่งอื่นใดในการเชื่อมต่อสากล และความสัมพันธ์ของความเป็นจริงที่กำลังพัฒนาอย่างเป็นกลางหรือจักรวาล ดังนั้น กระบวนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และปรัชญาที่พัฒนาขึ้นในช่วงหนึ่ง ของการพัฒนาอารยธรรมของมนุษยชาติ

จึงทำหน้าที่เป็นภาพทางวิทยาศาสตร์ของโลก เนื่องจากธรรมชาติทางประวัติศาสตร์ของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และประสบการณ์ชีวิตของผู้คน รูปภาพของโลกจึงแตกต่างกันไปในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนามนุษย์ ความแตกต่างเหล่านี้ไม่ได้ถูกกำหนดโดยระดับของการพัฒนาความรู้เชิงทฤษฎี เกี่ยวกับโลกและสังคมเท่านั้น วัฒนธรรม เทคโนโลยี เทคโนโลยี การผลิตแต่ยังรวมถึงทัศนคติทางปรัชญาและอุดมการณ์ด้วย แต่ละคนต่างแสวงหาที่ของตนในนี้

โลกสร้างภาพลักษณ์สากล ที่ตอบสนองความต้องการของจิตวิญญาณของเขาได้ดีที่สุด เราเป็นใคร ผู้สร้างหรือการสร้างโลก จะทำอะไรได้บ้างในโลกนี้ ความหมายของชีวิตของเราคืออะไร จุดประสงค์ของเราในจักรวาลคืออะไร มันควรจะชี้ให้เห็นเป็นพิเศษถึงความจริงที่ว่า ภาพของโลกถูกสร้างขึ้นในความคิดของบุคคล และถูกสร้างขึ้นในรูปแบบของภาพนามธรรม ของความคิดทั่วไปและแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์ ภาพทางวิทยาศาสตร์ของโลก

ซึ่งเกิดขึ้นทั้งในความคิดของนักวิทยาศาสตร์ ปัจเจกและในจิตใจของสาธารณชน มันเริ่มก่อตัวขึ้น พร้อมกับการถือกำเนิดของความรู้ที่เชื่อถือได้ครั้งแรก เกี่ยวกับลักษณะและสมบัติของโลก และชิ้นส่วนของมันในประเทศตะวันออกโบราณและกรีกโบราณ แนวคิดเหล่านี้ถูกจารึกไว้ในภาพเดียวของโลกที่มีปรัชญาธรรมชาติและปรัชญา ในความหมายสมัยใหม่ ภาพทางวิทยาศาสตร์ของโลกเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นในศตวรรษที่ 16 ถึง 17 เมื่อ แนวคิดโลกเป็นศูนย์กลางจักรวาล

จึงถูกแทนที่ด้วยแนวคิดดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง และฟิสิกส์คลาสสิกและกลศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์เกิดขึ้น ภาพทางวิทยาศาสตร์ของโลกเริ่มถูกเข้าใจว่า เป็นระบบรวมของความคิดและแนวความคิด เกี่ยวกับคุณสมบัติทั่วไปของโลก ซึ่งเกิดขึ้นจากการสรุปแนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์ ภาพทั่วไปของโลกเกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ปรัชญา และลักษณะทั่วไปของวิทยาศาสตร์ต่างๆ แม้จะมีความขัดแย้งภายใน แต่ระบบนี้กลับมีผลอย่างน่าประหลาดใจ

โดยกำหนดความก้าวหน้าในตนเอง ของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของโลกมาหลายปีแล้ว ตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มีการกำหนดรูปภาพของโลกสามภาพในมุมมองทางวิทยาศาสตร์ อย่างแรกเรียกว่ากลไกหรือนิวตัน อันที่ 2 คือ อิเล็กโทรไดนามิก ศตวรรษที่ 19 และที่ 3 ควอนตัมสัมพัทธภาพจากมุมมองของวิทยาศาสตร์คลาสสิก เรื่องนี้เป็นเรื่องไร้สาระ ความจริงก็คือโครงสร้างของภาพที่เป็นที่ยอมรับ ในระดับสากลของโลกในปัจจุบันนั้นเป็นลักษณะโมเสก

ประกอบด้วยบล็อกอิสระ ฟิสิกส์ จักรวาลวิทยา ธรณีเคมี ชีววิทยา ดังนั้นรูปภาพทางกายภาพเคมี ชีวการแพทย์ นิเวศวิทยา ข้อมูล เศรษฐกิจและอื่นๆของโลกจึงมีความโดดเด่น ดังนั้น วิทยาศาสตร์จึงทำให้เกิดการปฏิวัติครั้งยิ่งใหญ่ในแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้าง ของจักรวาลในระดับจุลภาคและเมกะเวิร์ล ความคิดและแนวความคิดเหล่านี้พรรณนาจักรวาลว่า เป็นสิ่งมีชีวิตที่พัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งมนุษย์เป็นหนึ่งในองค์ประกอบ ที่ซับซ้อนที่สุดอย่างต่อเนื่อง

การเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการตนเอง ภาพของโลกก็เหมือนกับภาพทางปัญญาใดๆ ที่ลดความซับซ้อนและจัดแผนผังความเป็นจริง เนื่องจากเป็นมุมมองเชิงเหตุผล ทฤษฎีของจักรวาลภาพทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ของโลก จึงมีลักษณะเป็นนามธรรมอย่างยิ่ง และเป็นตัวแทนของโลกในแนวความคิด หมวดหมู่และกฎหมายทั่วไปอย่างยิ่ง มอยซีฟเป็นเจ้าของแนวคิดเรื่องวิวัฒนาการของจักรวาล ซึ่งแสดงถึงกระบวนการวิวัฒนาการทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโลก

โดยเริ่มจากการเกิดขึ้นของจักรวาล กลศาสตร์ควอนตัมเปลี่ยนการรับรู้ของจักรวาลโดยพื้นฐาน ตอนนี้มันไม่ได้ปรากฏเป็นปรากฏการณ์ที่กำหนดขึ้นเอง ตามที่เชื่อกันมานาน มุมมองทางปรัชญา และการค้นพบกลศาสตร์ควอนตัมกลายเป็นการปฏิวัติสำหรับโลกทัศน์คลาสสิก อันเป็นผลมาจากการตีความผลการทดลองโดยมาก จักรวาลที่เข้าใจยากได้ปรากฏขึ้นต่อหน้าบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งกลศาสตร์ควอนตัม หากกลศาสตร์ควอนตัมถูกต้อง

นักวิทยาศาสตร์ก็มองว่าจักรวาลไม่ใช่ความเป็นจริง แต่เป็นโครงสร้างเชิงนามธรรมบางชุดของวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตาม มันเป็นและยังคงเป็นทฤษฎีทางกายภาพที่สร้างมุมมองใหม่ โดยพื้นฐานเกี่ยวกับโลก เนื่องจากเวลาและอวกาศ ตัวแสดงหลักบนเวทีของจักรวาลนั้นไม่แน่นอน

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ : สัตว์เลี้ยง อธิบายเกี่ยวกับนาเซียสัตว์เลี้ยง การรักษาที่มีราคาแพงในการต่อสู้