โรงเรียนมหาราช ๒

หมู่ที่ 6 บ้านมหาราช ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-366762

นายไชยยุทธ คงอภัย
ผู้อำนวยการ โรงเรียนมหาราช ๒

Previous
Next

ประวัติ โรงเรียนมหาราช ๒

โรงเรียนมหาราช ๒ สร้างเมื่อปีพ.ศ.๒๕๐๘ เป็นนามที่สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลทรงประธาน และพระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นทุนในการก่อสร้าง เนื่องจากสมัยก่อนปี พ.ศ. ๒๕๐๘ พื้นที่

หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๗ ต าบลเวียงสระ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และบริเวณรอบ ๆ ได้มีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เกิดขึ้น ทางรัฐบาลได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตำารวจตระเวนชายแดนเข้ามาปราบปราม พิจารณาเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นท้องถิ่นทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก ผู้ปกครองต้องส่งบุตรหลานไปเล่าเรียนในพื้นที่อื่น ซึ่งห่างไกลจากหมู่บ้าน ดังนั้นทางผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนได้เรียกประชุมราษฎรในพื้นที่ เพื่อดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนขึ้น และได้นำความกราบบังคมทูลสมเด็จราชชนนีศรีสังวาล และได้รับรับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้า โดยพระองค์ได้พระราชทานเงิน

จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นทุนในการการด าเนินการก่อสร้าง และมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบนายแย้ม คงดี และนางเขียม ตาหิสุนทร ได้ยกกรรมสิทธิ์ที่ดินให้สถานศึกษา เป็นที่ก่อสร้างโรงเรียน จ านวน ๕ ไร่ ๓ งาน ได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ และเปิดเรียนเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๐ 

ใน พ.ศ. ๒๕๒๕ เปิดทำการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔
ใน พ.ศ. ๒๕๒๗ เปิดท าการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ใน พ.ศ. ๒๕๒๘ เปิดท าการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ใน พ.ศ. ๒๕๓๖ เปิดท าการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ตามโครงการ
ขยายโอกาสทางการศึกษา และเปิดท าการสอน ในระดับชั้นอนุบาล ๑, ๒ ด้วย

วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน สืบสานความเป็นไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี ใช้วิถีแบบพอเพียง

พันธกิจ / เป้าประสงค์

1. พัฒนาคุณภาพการจัดการปฐมวัย
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
4. สร้างและส่งเสริมภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
5. พัฒนาส่งเสริมศักยภาพบุคลากร

กิจกรรมโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์